پیلاتس باعث می‌شود احساس بهتری داشته باشید با انجام مرتب پیلاتس استرس و فشار از بین می‌ رود و هشیاری کلی بدن افزایش می‌ یابد و با همه اینها کیفیت زندگیتان بهتر خواهد شد.